Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom, ktorý spracováva Vaše osobné údaje je spoločnosť  Mária Baňasová – BASPOL  Priemyselná štvrť 221  083 01 Sabinov IČO: 34816313 Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Prešov, registrácia č. 708-6163.

Spracovanie správ zaslaných prostredníctvom kontaktného formulára a to osobné údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, príp. adresa, telefónne číslo, IČO.

 účel(y): komunikácia so zákazníkmi alebo záujemcami o ponúkanú službu.

Údaje, ktoré vyplníte do kontaktného formulára budeme spracovávať výlučne za účelom nadviazania kontaktu s Vami a odpovede na Vašu správu a to po dobu 5 rokov.

Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame pre účely pochádzajú z nasledujúcich zdrojov:

– údaje ste nám poskytli Vy napr. v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo na základe udeleného súhlasu ; alebo

– vo vybraných odôvodnených prípadoch získavame údaje z verejných zdrojov, zoznamov a evidencií, akými sú napr. obchodný register, živnostenský register, a pod..

Vaše osobné údaje sú u nás spravidla uchovávané po dobu realizácie nášho vzájomného zmluvného vzťahu a ďalej po dobu trvania premlčacej doby ktoréhokoľvek nášho alebo Vášho súvisiaceho nároku. Ak ale Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, tak tieto Vaše osobné údaje sú u nás uložené najdlhšie po dobu, na ktorú ste nám udelili súhlas, t.j. na dobu 5 rokov, alebo do odvolania Vášho súhlasu, ak ho odvoláte pred uplynutím tejto doby.

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte voči nám nasledujúce práva:

1) Právo na prístup

Môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame. Z pozície prevádzkovateľa Vám poskytneme aj kópiu spracovávaných osobných údajov.

2) Právo na opravu

Môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame.

3) Právo na výmaz

Môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií:

– osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

– odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;

– Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;

– Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;

– Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

– Právo na obmedzenie spracovania

 

Môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií:

– Popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;

– Spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;

– Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

– Vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia EU, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody našej spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenositeľnosť údajov

V prípadoch predpokladaných Nariadením EU máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

  • Právo na odvolanie súhlasu

Ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.

  • Právo vzniesť námietku

Môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov našou spoločnosťou na účely priameho marketingu vykonávaného na základe nášho oprávneného záujmu.

  • Právo podať sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť u dozerajúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/.

Zodpovedná osoba:

Našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov môžete so svojimi žiadosťami, otázkami alebo sťažnosťami kontaktovať e-mailom na e-mailovej adrese info@baspol.sk alebo telefonicky na tel. č. +421 948 640 950. Uplatnenie Vašich práv je bezplatné, ibaže by právne predpisy ustanovovali inak.

Zabezpečenie:

Naše webové stránky a ostatné počítačové systémy sú zabezpečené technickými a organizačnými opatreniami proti prístupu a zmenám vašich údajov nepovolanými osobami ako aj proti ich strate a zničeniu. S našimi internetovými stránkami komunikujete výhradne v zašifrovanej podobe, takže je chránený prenos osobných dát. Prenos šifrovaných dát spoznáte podľa zobrazenia uzavretého symbolu, napríklad kľúča alebo zámku v stavovom riadku vášho webového prehliadača.